Studeranderätt

Viktigt att veta om
Regler – Rutiner – Rättigheter

Studeranderättslig standard 2016 för Sjöviks folkhögskola

Här samlas allt som är av vikt att veta om regler och rutiner när du studerar på Sjöviks folkhögskola. Formellt heter det inom folkhögskolorna ”Studeranderättslig standard”. Syftet är att skapa tydlighet i den arbetsmiljö du kommer att vistas i under studietiden. Det gäller oavsett om det är längre eller kortare kurser. Delar av innehållet presenterar skolan på olika sätt i olika sammanhang. Texten finns också att läsa under ”studeranderätt” på skolans webbsida.

”Viktigt att veta” är gjord efter samråd med skolans elevkår, kursråd och personalråd.

Information innan den studerande är antagen

Sjöviks folkhögskola presenteras på hemsidan www.sjovik.eu, på www.folkhogskola.nu, i informationsblad och broschyrer.

På hemsidan och i informationsblad finns information om:

 • Vilka som är huvudmän för Sjövik och skolans profil
 • det statliga uppdraget och syftet med folkhögskolestudier
 • de olika kursernas mål och innehåll
 • den studerandes rättsliga standard och rättigheter på Sjövik
 • att studier på folkhögskola är avgiftsfria
 • kostnader i samband med studier och inackordering
 • sista ansökningsdag och antagningsvillkor (antagningsprov, studiebesök, intervju)
 • möjlighet att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola på allmän linje
 • studieintyg vid kursslut från samtliga långkurser, studieomdöme på allmän linje
 • tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
 • stöd i undervisningen på vissa kurser
 • att Sjövik är en alkoholfri zon under skolåret
 • ordningsregler och villkor för vistelse på skolan
 • namn på kursansvarig och dennes kontaktuppgifter
 •      Även på ansökningsblanketten finns information om:
 • ordningsstadgar
 • att avstängning kan ske om den studerande inte följer skolans ordningsstadgar

 Information vid kursstart

Information till den studerande vid kursstart sker i många former; antagningsbrev, välkomstbrev, informationsmapp och informationsträffar.

Antagningsbeskedet innehåller kurstider. Välkomstbrev skickas i god tid före kursstart och innehåller information om:

 • kurstider och ledigheter
 • kostnader och studiestöd
 • utrustning och material
 • information om försäkring
 • kopia på hyreskontrakt med gällande regler
 • Vid kursstart får alla studerande information om bl a
 • ordningsregler och villkor för avstängning
 • information om att man inte får dricka alkohol på Sjöviks område
 • information om den studerandes rättsliga standard
 • kursansvarig och uppgifter om mail och/eller telefonnummer
 • system för rapportering till CSN
 • schema och former för undervisningen
 • frånvaroregler
 • lovdagar och hur man ansöker om ledighet
 • information om principerna för behörighetsintyg och studieomdöme på allmän linje
 • information om studieintyg vid kursslut från samtliga långkurser
 • rutiner och kontaktpersoner gällande Sjöviks systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) som berör studerande
 • information om var skolans hjärtstartare är placerad
 • inom en månad från kursstart deltar alla studerande i brandinformation och i vissa kurser även brandövning

Deltagarinflytande och studeranderätt

Varje kurs har regelbundna klassträffar med sin kursföreståndare, med plats för diskussion och frågor. Fokus är de studerandes inflytande på formerna för undervisningen och hantering av riskbedömningar i undervisningen.

Den studerande har utvecklingssamtal med sin kursföreståndare minst en gång per termin om individuell studieplanering, mål och uppföljning.

I kursrådet finns elevrepresentanter för varje kurs, rektor, servicepersonal, stödpersoner och lärare. Här tas främst frågor upp som gäller hela tillvaron på skolan och arbetsmiljön för eleverna.

Elevkårens ordförande har rätt att delta som adjungerad i skolans styrelsemöten.

Om den studerande är missnöjd med något ska hen i första hand vända sig till någon av sina lärare eller till rektor. Om man är missnöjd med rektors beslut kan detta överklagas till skolans styrelse. Namn och e-postadresser till samtliga ledamöter i styrelsen finns på Sjöviks hemsida. Den studerande får information om hur man kan gå vidare till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd för att överklaga styrelsens beslut. Modellen finns också förklarad i skolans arbetsmiljöpolicy.

Kostnader

Undervisningen på Sjöviks folkhögskola är avgiftsfri. Information om aktuella kostnader i samband med studierna finns dels på hemsidan, dels i utskick med kursinformation och i välkomstbrevet vid kursstart.

Kurslitteratur och material betalas av den studerande.

Även information om inackorderingskostnad finns dels på hemsidan, dels i utskick med      kursinformation och i välkomstbrevet vid kursstart, så även information om förhöjd      boendekostnad för elever med funktionsnedsättning.

Intyg

Samtliga studerande på långkurser erhåller ett studieintyg med kurstid, kursinnehåll och studiernas omfattning.

Studerande på allmän linje får, om de så önskar, ett studieomdöme som avser lärarnas samlade bedömning av elevens förutsättningar för framtida studier.

Studerande som har skulder till skolan får sitt intyg och omdöme efter att skulderna betalats.

Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk att en kurs inte blir genomförd, meddelas den sökande detta skriftligt i god tid före kursstart.

Om det skulle inträffa att en kurs av något skäl, som skolan inte kan råda över, måste avslutas i förtid, ska den studerande om möjligt erbjudas plats på en liknande utbildning.

Utvärdering

Utvärdering sker i utvecklingssamtal och via en gemensam enkät minst en gång per läsår. De studerande får information om utvärderingsarbetet i respektive kurs.

Försäkringar

Alla studerande är försäkrade för olycksfall i Dina försäkringar. Information om detta finns i välkomstbrevet.

Disciplinära åtgärder

Den studerande som har stor ogiltig frånvaro blir kontaktad av kursföreståndare. Om frånvaron fortgår får den studerande en skriftlig varning. Om den studerande ändå fortsätter ha hög ogiltig frånvaro, kan rektor besluta att den studerande blir avstängd från kursen.

Studerande som bryter mot svensk lag eller allvarligt åsidosätter skolans regler kan bli avstängd från skolan. Kursansvarig eller skolans ledning har rätt att, vid misstanke, begära drogtest av studerande, i enlighet med skolans ordningsregler.

Om den studerande har uppträtt våldsamt, kränkande eller begått ett allvarligt brott, kan omedelbar avstängning ske.

Om regelbrottet inte är så allvarligt sker samtal med rektor och en lärare, som kan resultera i avstängning en vecka (till exempel vid brott mot alkoholförbudet). Vid upprepade regelbrott kan avstängning ske. Den avstängda eleven får ej vistas på skolans område under avstängningstiden.

Information om skolans regler finns på hemsidan. På ansökningsblanketten finns skolans ordningsstadgar och den sökande ska kryssa för att hen är villig att följa dem.

Internatelev får inte bo kvar eller vistas på skolans område efter avstängning.

Överklagan kan göras till skolans styrelse.

Arkiv- och sekretessregler

Ansökningshandlingar skickas inte tillbaka. Ansökningshandlingar arkiveras i tio år.

Intyg och omdömen arkiveras i överskådlig tid.

All personal har tystnadsplikt när det gäller ömtåliga elevärenden och sekretessbelagd information. Personal som arbetar med en studerande kan inom personalgruppen föra samtal om den studerande.

Studerande som har skyddad identitet rapporteras enligt normer för detta till SCB och CSN.

Om den studerande inte vill synas med foto på hemsida, i broschyrer och skolans tidning, skall den studerande själv meddela detta till skolans ledning.

Översyn av studeranderättslig standard

Kursråd och personalråd kommer årligen, i samband med vårens bokslutsarbete, att göra en översyn och uppdatering av den studeranderättsliga standarden på folkhögskolan för beslut av styrelsen för Sjöviks folkhögskola. Syftet med översynen är att inför nytt läsår ha en aktuell version.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad av Svenssonform : Webmaster