Västerås stifts grundkurs

Västerås stifts grundkurs är en introduktionsutbildning för alla som har tankar på att bli kyrkoarbetare, men också för andra intresserade som vill ha kunskap om Svenska kyrkans tro och liv.
Grundkursen är inte längre obligatorisk som grund för utbildning enligt den nya utbildningsplanen, men rekommenderas av Västerås stift. Avgörande är hur stor erfarenhet man tidigare har av Svenska kyrkan och dess arbete. Om dispens från grundkursen önskas görs individuell prövning av stiftets rekryteringsansvariga.
Västerås stifts grundkurs kan också fungera som fortbildning för redan församlingsanställda av andra kategorier. Under kursens gång får du tillfälle att lära känna Svenska kyrkan från insidan och du får tillfälle att fundera på din egen roll i den.

Utbildningens arbetsformer

Pedagogisk utgångspunkt

Kursens upplägg har en process-pedagogisk ansats. Processpedagogik utgår från antagandet att ny kunskap, nya erfarenheter, nya intryck och möten med nya människor med nödvändighet tvingar oss att pröva och ompröva våra uppfattningar och våra referensramar. Kursen avser alltså såväl att ge ny kunskap och nya erfarenheter som att ge utrymme för personlig bearbetning av alla nya intryck. Att lära är en process som påverkar livet. Kursens innehåll präglas av tros- och livsåskådningsfrågor och av det genomgående temat “Att utbilda sig och arbeta i Svenska kyrkan”. Detta innehåll påverkar dig som person. Ditt viktigaste arbetsmaterial är du själv och din uppfattning om dig själv – din identitet. Frågorna “Vad tror jag på?” och “Vad vill jag arbeta med?” kommer du att reflektera kring i samspel med dina kurskamrater och dina lärare – de människor du möter under kursen. Vi vill skapa en kreativ miljö för lärande, för mänskliga möten och för brottningsmatchen med livsfrågorna.

Pedagogiska intryck

Lärarledd undervisning

Under kursen träffar du många olika lärare/föreläsare i många olika ämnen. Kärntrupperna av lärare är hämtade från stiftets och Stiftsgårdens personal. Även gästföreläsare kommer att medverka.

Studiebesök, intervjuer och församlingspraktik

Under kursen kommer du att träffa olika människor med olika bakgrund. Det ligger inbyggt i de uppgifter som skall lösas under kursen. Ta vara på de tillfällen som ges till intryck som kanske är nya för dig.

Pedagogiska uttryck

Tankebok
Redan första kursveckan skaffar du en tankebok. Där skriver du ned dina tankar i loggboks eller dagboksform. Däremellan får du naturligtvis skriva hur mycket du vill. En avsikt med tankeboken är att öva att skriftligt formulera sina tankar. Tankeboken är din personlig och ska inte läsas av någon annan än dig själv. Du kommer också att använda den för din egen utvärdering av kursen när den börjar närma sig sitt slut.

Bokreflektioner
Under kursen kommer du att finnas med i en mindre studiegrupp. Varje deltagare väljer en bok som ska läsas av alla deltagare i gruppen. Tid för bokreflektioner kommer att ges under kurshelgerna. Den som valt boken för också anteckningar över reflektionssamtalet. Anteckningarna inlämnas till kursansvarig.

Enskilt arbete
Varje kursdeltagare skall genomföra ett  enskilt arbete.
Se nedan.

Andakts- och gudstjänstliv
En mycket viktig del av grundkursen är att regelbundet delta, och medverka, i Svenska
kyrkans gudstjänstliv. Detta ingår som en naturlig del i kursen. Under hela kursens gång
förväntas du delta i din hemförsamlings gudstjänstliv. Det är också önskvärt att du provar på att medverka i olika uppgifter i samband med gudstjänsterna i hemförsamlingen. Under de kursdagar som vi tillbringar på Stiftsgården, deltar och medverkar vi i gårdens andaktsliv.

Kurslitteratur

Kurslitteraturlista meddelas före kursstart.

Godkänd kurs

För att erhålla ett kursintyg fordras ett aktivt och påläst deltagande samt fullföljda
godkända kursuppgifter.

Närvaro

Närvaro är obligatorisk vid alla kurstillfällen från början till slut.

Hemstudier

Beräkna en total tidsåtgång motsvarande halvtidsstudier under 32 veckor = 20 timmar/vecka (motsvarande heltidsstudier under 16 veckor). I detta inräknas alla kurstillfällen inklusive det arbete som ska utföras på hemmaplan.
Viss tid kommer att ges för eftertanke och reflektion enskilt och i grupp under kurstillfällena men merparten av denna bearbetning måste ske mellan kurstillfällena via nätet.
– Frågor och uppgifter läggs ut på nätet via en sluten grupp på Facebook.
– Du kommunicerar där med kursledning och kurskamrater.
– Du mailar in svar på hemuppgifter till kursansvarig.
– Via Facebook pågår de diskussioner som äger rum mellan våra träffar.
– Du måste alltså vara aktiv på nätet.

Presentation av kursuppgifter

1. Bokreflektioner

Under kursen kommer du att finnas med i en mindre studiegrupp. Gruppen väljer gemensamt några böcker som alla i gruppen ska läsa. Kursledningen kommer också att välja några böcker gemensamma för alla deltagare. Tid för bokreflektioner kommer att ges under kurshelgerna. Anteckningar förs vid reflektionssamtalet som inlämnas till kursansvarig löpande under året.

2. Bibelstudium / Gudstjänstgrupp

Delta i en bibelstudiegrupp eller gudstjänstgrupp på din hemort under studieåret.

3. Församlingspraktik

Ordna själv så att du får vara med i arbetet i en församling på din hemort, till exempel som hjälpledare i konfirmandgrupp, dagledigträffar, barn- och ungdomsarbete, följa olika
medarbetare i kyrkan: präst, församlingspedagog, diakon, kyrkomusiker, vaktmästare,
församlingsvärdinna. Alla skall fullgöra 40 timmars församlingspraktik. Om du redan har
erfarenhet av att arbeta i församling, så skall du göra praktik inom sådana delar av
verksamheten som du saknar erfarenhet från. Det viktiga med församlingspraktiken är att du får bred och allsidig bild av en församlings verksamhetsområden. Om du arbetar 50% eller mer i församling, behöver du inte göra praktik.
Skriv gärna loggbok/reflektioner kring din församlingspraktik.

4. Religionsorientering

a/ Studiebesök
Gör två studiebesök i religiöst förankrade verksamheter som du vill veta mer om.
Datum för redovisning meddelas vid kursstart. Du skall skriva en reflektion på en A4- sida om vart och ett av besöken.

b/ Intervjuuppgift
Intervjua tre personer med olika religiösa bakgrunder!
Datum för redovisning meddelas vid kursstart. Du skall skriva en reflektion på en A4- sida om var och en av intervjuerna.

5. Begravning och sorg

Tala med en präst och en begravningsentreprenör om hur de möter sörjande och förbereder en begravning.
Redovisas i en samtalsdag – ingen skriftlig redovisning fordras.

6. Enskilt arbete

Varje kursdeltagare skall genomföra ett enskilt arbete som ska vara uppställt som ett specialarbete på gymnasiet eller en enkel uppsats på högskolan.
I ditt enskilda arbete skall du arbeta med och fördjupa dig i en frågeställning som intresserar dig eller berör dig personligt. Här ges tillfälle till fördjupade litteraturstudier och kanske också intressanta intervjuer. Det behöver alltså inte alls vara fråga om någon “vetenskapligt”utförd undersökning. Det är de personliga frågorna som skall vara i fokus. På det sättet skiljer sig detta arbete från specialarbetet eller en enkel högskoleuppsats.
Det enskilda arbetet är också en träning i systematiserad skriftlig framställning. De formella kraven på arbetet anpassas efter förkunskaper och tidigare erfarenhet.
Du väljer handledare till ditt enskilda arbete antingen bland någon av oss som är ansvariga för kursen eller hos någon annan som kanske är mer insatt i ämnet för ditt enskilda arbete.
Information om hur redovisning går till ges vid kursstart.

7. Själavård

Du ska gå i själavårdssamtal under utbildningsåret en gång i månaden. Om du inte själv hittar lämplig präst eller diakon så hjälper kursansvarig dig med detta.

Ansökan

Du som är 18 år eller äldre är välkommen med din ansökan. Ansökningshandlingar rekvireras från Sjöviks folkhögskola, tel. 0226-678 00. Upplysningar om kursen ges av Sjövik och  kursansvarig Eva Hallberg tel 021-17 85 51, 070-378 61 73.

Du som söker måste vara beredd att komma till en informations- och intervjudag som sker på stiftskansliet i Västerås efter 15 april.  Undervisningen är kostnadsfri, men avgifter erläggs för mat och logi i samband med kursträffarna. Ett kontrakt upprättas med varje kursdeltagare.

Sista ansökningdag är 15 april. Här kan du hämta din ansökningsblankett: VSG ansökningsblankett 2018

Skicka din ansökan till Sjöviks folkhögskola, 775 95 Folkärna.

Datum för Studieträffar 2017-2018

Datum för Studieträffar 2018-2019

 

Skapad av Svenssonform : Webmaster