visselpipa med fiskfjällsmönster. foto.

Vad menas med visselblåsning?

Visselblåsning är ett sätt att rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsarfunktionen ska kunna användas när det inte hjälper att rapportera internt, men också till exempel om den information som rapporteras inte är lämplig att rapportera om internt. Visselblåsaren kan vara någon med nära relation till arbetsplatsen, tex personal, deltagare, styrelsemedlem, arbetssökande eller praktikant.

Det ska även säkerställas att den som slår larm inte riskerar repressalier.

Allvarliga missförhållanden

Rapportering i visselblåsarfunktionen kan till exempel handla om missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla avslutade och helt utagerade missförhållanden.

Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av visselblåsarlagen.

Med missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.

Arbetsrelaterat sammanhang

Med arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.

Allmänintresse

För att det ska finnas ett allmänintresse:

 • ska det gälla allvarliga förhållanden
 • angå en krets som kan betecknas som allmänheten
 • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram

Skydd mot repressalier

För att omfattas av lagens skydd mot repressalier gäller bara rapportering av missförhållanden:

 • som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i
 • i en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete

Den rapporterande personen ska också vid tidpunkten för rapporteringen ha en skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Ett personligt missnöje eller klagomål är inte ett visselblåsningsärende. Visselblåsning måste handla om ett missförhållande av större allmänt intresse. Det kan också vara illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

 • Bedrägeri eller korruption
 • Trakasserier, mobbning och diskriminering
 • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
 • Skador på miljö eller egendom
 • Medvetna lagöverträdelser

Ett personligt klagomål kan handla om en kollegas beteende, att man känner sig orättvist behandlad eller att företaget har brutit mot lagen om anställningsskydd. Sådana klagomål hör inte till visselblåsarkanalen utan ska hanteras av skolans ledningsgrupp.

Visselblåsning på Sjöviks folkhögskola – hur går det till?

För att effektivt hantera visselblåsning inom Sjöviks folkhögskola finns en tydlig strategi som innefattar detta policydokument, rapporteringsrutin, kanal för visselblåsning, bedömning, återrapportering samt utbildning av anställda.

En medarbetare ur styrelsen, som har skrivit under särskilt sekretessavtal, har tillgång till en mailbox som är avsedd för visselblåsning samt ansvarar för att öppna anmälan som eventuellt kommer via brev.

Medarbetaren är behörig att fortsätta processen med att anonymisera avsändaren och att vidarebefordra anmälan till skolledningen. Om ärendet handlar om skolledningen skickas ärendet till styrelsen. Medarbetaren ansvarar dessutom för att registerföra och arkivera ärendet i sin helhet.

Skolledningen alternativt styrelsen gör en samlad bedömning om vidaregången. Om ärendet lyder under visselblåsarlagen sker en utredning och ett åtgärdspaket tas fram tillsammans med en plan för hur detta skall genomföras och följas upp. Om man bedömer att ärendet inte lyder under visselblåsarlagen avskrivs ärendet och hänvisning sker till rätt forum. Slutligen sker återkoppling till visselblåsaren via samma kanal som anmälan kommit in via.

Du kan som visselblåsare välja att vara anonym, till exempel genom att skapa ett anonymt e-postkonto eller skicka ett anonymt brev.

Rapportering, visselblåsning, kring arbetsplatsrelaterade missförhållanden görs via:

alternativt via brev till:

Att: Visselblåsare
Sjöviks folkhögskola
775 95 Folkärna

Två personer har tillgång till maliboxen visselblas@sjovik.eu och har undertecknat särskilt sekretessavtal. Dessa personer ansvarar för återkoppling, anonymisering och radering av dina personuppgifter när ärendet är avslutat.

Du kan också välja att visselblåsa till Folkbildningsrådet, se www.folkbildningsradet.se (öppnas i ny flik).

Den nya visselblåsarlagen i korthet:

 • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
 • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
 • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
 • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal om den interna visselblåsarfunktionen där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK