För dig som studerar

Rättigheter och skyldigheter för dig som studerar på Sjöviks folkhögskola

Disciplinära åtgärder

Sjöviks folkhögskola värnar en god studiemiljö och ett internat där alla boende känner sig trygga och välkomna. Ordningsstadga och regler på skolan syftar till att bibehålla önskat arbetsklimat och brott mot dessa kan leda till att skolan tvingas vidta åtgärder.

Om en deltagare bryter mot skolans ordningsregler kallas deltagaren till ett möte med kursansvarig och rektor/trygghetsgrupp. Här erhåller deltagaren en skriftlig varning. I samband med varningen samtalar skolans representanter med deltagaren gällande hur upprepade problem kan undvikas.

Är överträdelsen av allvarlig karaktär kan avstängning ske utan föregående varning.

Om problemen upprepas beslutar rektor om avstängning. Avstängning kan vara för en tid eller resterande läsår. Beroende på överträdelsens karaktär kan deltagaren nekas att återuppta sina studier efter avstängningstidens slut.

Eventuell överklagan av beslut görs skriftligen till Sjöviks folkhögskolas styrelse. Om deltagaren vill överklaga styrelsens beslut kan hen vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd – FSR.

På Sjöviks folkhögskola råder alkoholförbud under hela läsåret. Förbudet gäller hela Sjöviks folkhögskola, inklusive internat och innebär att bruk och/eller innehav av alkohol samt att vistas berusad på området kan leda till avstängning.

Sjöviks folkhögskolas ledning har rätt att, vid misstanke, begära drogtest av deltagare.

Underlåtelse att lämna drogtest likställs med positivt testresultat. Vid positivt testresultat stängs deltagaren av från skolan med omedelbar verkan i 1v. Därefter ska deltagaren uppvisa negativt drogtest vid återkomst samt vid ytterligare ett (av skolan bestämt) tillfälle. Upprepat positivt testresultat leder till omedelbar avstängning för deltagaren resterande läsår. Deltagaren kan återuppta sina studier först efter att ha kunnat uppvisa 6 månader eller längre tid av drogfrihet.

Vid positivt uppvisat testresultat görs även en orosanmälan till hemkommunen.

Sjöviks värdegrund är att se och respektera alla människors lika värde. Både deltagare och personal bär ansvar för att det efterlevs.

Om deltagare uppträtt våldsamt, hotfullt eller kränkande, kan omedelbar avstängning ske för resterande läsår.

Om brottet bedöms som allvarligt kan deltagaren nekas att återuppta sina studier efter avstängning. Även upprepade brott av bedömd lindrig karaktär kan leda till avstängning.

Deltagare som är avstängd får inte vistas på skolans område under avstängningstiden.

LIKABEHANDLINGSPLAN

Studier på folkhögskolan bygger på aktivt deltagande under lektionstid.

Deltagare som har hög frånvaro blir kontaktad av kursansvarig. Om frånvaron fortsätter får deltagaren en skriftlig varning.

Om frånvaron fortsätter vara hög trots samtal och varning, kan rektor besluta att deltagaren blir utskriven från kursen med omedelbar verkan.

Vid frånvaro överstigande 20% erhåller deltagaren ej studieresultat.

Deltagaren ansvarar själv för att kommunicera eventuell frånvaro med aktuell instans såsom ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller CSN samt kunna uppvisa nödvändiga dokument tex läkarintyg mm.)

Skadegörelse av skolans egendom eller brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avstängning för resterande läsår. Om brottet bedöms som allvarligt kan deltagaren nekas att återuppta sina studier efter avstängning.

Även upprepade brott av bedömd lindrig karaktär kan leda till avstängning.

Deltagare som är avstängd får inte vistas på skolans område under avstängningstiden.

Utebliven betalning av skuld till Sjöviks folkhögskola kan innebära att deltagaren nekas att fortsätta sina studier.

Om skuld kvarstår vid kursavslut kan skolan välja att innehålla deltagarens kursintyg tills att skulden reglerats.

 

Folkhögskolan är en plats som passar många men inte alla. Vid upprepat uteblivet studieresultat  kan kursansvarig tillsammans med rektor göra bedömningen att deltagaren bör avsluta sina studier på Sjöviks folkhögskola eller neka deltagaren att återuppta studierna efter terminsavslut.

Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om cookies här.

OK